spacer
header
Menu serwisu
Strona główna
Skład
Tematyka badań
Konferencje
Zapowiedzi konferencji
Rozprawy doktorskie
Ksiazki
Biuletyn
Kontakt
Strona KEiT
 
Strona główna arrow Ksiazki

Prosimy o zgłaszanie książek, których autorami są Członkowie Sekcji. Dane bibliograficzne oraz krótkie streszczenie prosimy zgłaszać elektronicznie na adres e-mail:
ssuise-keit@multimedia.edu.pl.


Książki
 • Tytuł książki: Transformacje sygnałów - od teorii do praktyki
  Autor: Andrzej Dobrowolski
  Wydawnictwo: BTC
  Data wydania: 2018
  W książce opisano najpopularniejsze transformacje sygnałów. Stosowane są one nie tylko w celu generacji cech dystynktywnych, ale – może nawet częściej – w celu przedstawienia sygnału w alternatywnej, dogodniejszej z punktu widzenia konkretnych zastosowań, postaci. Z całą pewnością najpopularniejszą po postaci czasowej reprezentacją sygnałów jest wyznaczana za pomocą transformacji Fouriera reprezentacja w dziedzinie częstotliwości, określana mianem widma lub spektrum sygnału. Jej ewolucyjnym rozwinięciem jest transformacja falkowa. Książka pozwala spojrzeć na te transformacje z wielu różnych stron i pokazuje jak można wykorzystać ich wyniki. Monografia jest przeznaczona dla studentów, doktorantów, inżynierów i pracowników naukowych uczelni technicznych oraz dla wszystkich zainteresowanych podbudowaniem i poszerzeniem wiedzy z obszaru przetwarzania sygnałów.


 • Tytuł książki: Tekstura obrazów biomedycznych. Metody analizy komputerowej
  Autor: Michał Strzelecki, Andrzej Materka
  Wydawnictwo: PWN
  Data wydania: 2017
  O książce:Urządzenia obrazowania medycznego zapewniły, nieosiągalne do tej pory, możliwości nieinwazyjnej wizualizacji wnętrza ludzkiego organizmu. Do postawienia odpowiedniej diagnozy potrzebne są jednak dodatkowe informacje ilościowe. Mają one postać jednoznacznie i obiektywnie obliczanych za pomocą komputera miar liczbowych – cech obrazu. Celem książki jest zapoznanie czytelników z technikami przetwarzania i analizowania obrazów biomedycznych, a w szczególności ich tekstury odwzorowującej fizyczną strukturę tkanek i narządów. Pokazane przykłady oceny tekstury dotyczą głównie obrazów tomografii rezonansu magnetycznego, jednej z najszybciej rozwijających się technik obrazowania. Autorzy na przykładach pokazują, jak analiza zróżnicowania tekstury może przyczynić się do poprawnej oceny obrazu i sformułowania prawidłowej diagnozy. Prezentują także konkretne narzędzia informatyczne przeznaczone do tej analizy. Książka traktuje rozważaną problematykę bardzo szeroko. Omówione są w niej wszystkie ważniejsze podejścia składające się na współczesną wiedzę o przetwarzaniu obrazów ukierunkowanym na analizę ich tekstury. Przy całej swojej złożoności książka nie ma jednak charakteru hermetycznej publikacji wyłącznie dla specjalistów. Jest adresowana głównie do lekarzy medycyny i dentystów, ale może być przydatna także studentom kierunków technicznych (np. inżynieria biomedyczna, informatyka, biotechnologia, materiałoznawstwo) oraz kierunków medycznych.


 • Tytuł książki: Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne
  Redakcja naukowa: Maciej Sibiński, Katarzyna Znajdek
  Wydawnictwo: PWN
  Data wydania: 2016
  O książce:„Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne” to kompendium wiedzy z zakresu budowy i działania ogniw słonecznych różnych typów, jak też zasad projektowania i konstrukcji instalacji fotowoltaicznych.
  Publikacja wyjaśnia podstawowe parametry optoelektroniczne tych urządzeń oraz metody i procedury ich pomiarów. Przedstawia przykłady projektów i konstrukcji instalacji fotowoltaicznych na bazie rzeczywistych rozwiązań. • Tytuł książki: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji
  Redakcja naukowa: Tomasz P. Zieliński, Przemysław Korohoda, Roman Rumian
  Wydawnictwo: PWN
  Data wydania: 2014
  O książce:Świat gna radośnie do przodu, a wraz z nim ludzkie marzenia i oczekiwania. To, co wczoraj nie było możliwe, dzisiaj jest naszą codziennością, bez której nie wyobrażamy sobie funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Coraz trudniej jest zrozumieć współczesne rozwiązania techniczne, ponieważ stają się one coraz bardziej skomplikowane, bardziej złożone. Celem książki jest przystępne wyjaśnienie podstawowych metod przetwarzania sygnałów, które kryją się we współczesnych, skomplikowanych systemach telekomunikacyjnych (teleinformatycznych). W przystępny sposób przedstawiono podstawowe metody analizy i przetwarzania sygnałów cyfrowych, które stanowią serce nowoczesnej telekomunikacji. Dokonano w niej unikalnego, karkołomnego przejścia od fundamentów cyfrowego przetwarzania sygnałów, poprzez techniki kompresji danych multimedialnych (sygnału mowy, fonii i wizji) do transmisji informacji i walki z zakłóceniami, kończąc na najnowszej technologii LTE telefonii cyfrowej czwartej generacji. Poruszane zagadnienia zilustrowano prostymi programami, napisanymi w języku Matlab. Autorami poszczególnych rozdziałów są najlepsi w Polsce, doświadczeni wykładowcy akademiccy oraz zaproszeni specjaliści od wybranych zagadnień. Każdy z nich porusza inny wątek, ale wszystkie z nich układają się w spójną całość. Pozycja obowiązkowa dla studentów elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, pracowników nauki i ośrodków badawczo-rozwojowych oraz inżynierów pracujących w przemyśle.


 • Tytuł książki: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
  Autor: Tomasz P. Zieliński
  Wydawnictwo: WKiŁ
  Data wydania: dodruk 2009
  O książce:W książce w sposób przystępny dokonano przejścia od matematycznych podstaw teorii sygnałów analogowych do współczesnych zastosowań analizy i przetwarzania sygnałów cyfrowych. Niezbędne rozważania matematyczne zilustrowano licznymi przykładami obliczeniowymi, rysunkami oraz programami komputerowymi, napisanymi w języku Matlab. Poza klasycznymi tematami, takimi jak filtracja analogowa i cyfrowa oraz ciągła i dyskretna transformacja Fouriera, opisano także zagadnienia bardziej zaawansowane: filtrację adaptacyjną, estymację rekursywną oraz nowoczesne metody analizy częstotliwościowej i czasowo-częstotliwościowej sygnałów, w tym transformację falkową i zespoły filtrów. Podano również podstawy: kodowania i rozpoznawania sygnału mowy, kompresji MP3 sygnału audio, analizy i przetwarzania obrazów oraz cyfrowej modulacji wielotonowej, stosowanej m.in. w szybkich telefonicznych modemach ADSL oraz w lokalnych bezprzewodowych sieciach komputerowych typu Wi-Fi. Książka jest podręcznikiem akademickim. W zamierzeniu autora każdy z rozdziałów stanowi zamkniętą całość, odpowiednią do oddzielnej lektury, dlatego część przedstawionego materiału będzie się w niewielkim stopniu powtarzać, ale zazwyczaj w nieco innej formie. Książka jest adresowana do pracowników naukowych wyższych uczelni, słuchaczy studiów doktoranckich, studentów zgłębiających tajniki cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz praktykuj±cych inżynierów zainteresowanych własnym rozwojem.


 • Tytuł książki: Obraz cyfrowy. Reprezentacja, kompresja, podstawy przetwarzania. Standardy JPEG i MPEG
  Autor: Marek Domański
  Wydawnictwo: WKiŁ
  Data wydania: 2010
  O książce:Podręcznik podstawowy, kompleksowo ujmujący zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne związane z obrazem cyfrowym, a zwłaszcza z obrazami ruchomymi. Książka przedstawia uzyskiwanie cyfrowych obrazów i cyfrowych sygnałów wizyjnych, rodzaje reprezentacji takich sygnałów, kompresję obrazów nieruchomych i ruchomych, podstawowe operacje przetwarzania obrazów oraz zawiera krótkie wprowadzenie do zagadnień opisu treści obrazów i umieszczania znaków wodnych w obrazach. Omawia sygnały wizyjne spotykane w telewizji cyfrowej standardowej (SDTV) oraz wysokiej jako¶ci (HDTV), a także sygnały stereowizyjne i wielowidokowe. Omawiaj±c aktualnie stosowane rozwi±zania techniczne autor uwzględniał również najnowsze osi±gnięcia naukowe. Dużo uwagi po¶więcił standardom międzynarodowym, w tym przede wszystkim standardom kompresji JPEG, JPEG-LS, JPEG 2000, JPEG-XR, H.263, MPEG-2 oraz MPEG-4, w tym AVC, SVC i MVC. Podręcznik odnosi się też do innych standardów, na przykład dotycz±cych formatów obrazów i sygnałów wizyjnych lub opisu tre¶ci obrazu (MPEG-7). Sposób wykładu ułatwia poznanie podstaw techniki obrazu cyfrowego, które mają zastosowanie między innymi w telewizji cyfrowej, w systemach nadzoru wizyjnego i w przetwarzaniu obrazów dla zastosowań przemysłowych i biomedycznych. Odbiorcy: studenci kierunków elektronika, telekomunikacja, informatyka, automatyka i robotyka wyższych uczelni technicznych i innych.


 • Tytuł książki: Sygnały i systemy
  Autor: Jacek M. Wojciechowski
  Wydawnictwo: WKiŁ
  Data wydania: 2008
  O książce:Podręcznik akademicki będący systematycznym wykładem z zakresu sygnałów i systemów. Przedstawiono w nim: sygnały analogowe i dyskretne, proste przekształcenia sygnałów, składowe parzyste i nieparzyste sygnałów, sygnały uogólnione, próbkowanie i splot sygnałów, a także rodzaje systemów (z pamięcią, bez pamięci, liniowe, stacjonarne, o stałych skupionych, SLS, blokowe). Zaprezentowano równania systemów w dziedzinie czasu, splot w systemach liniowych, przekształcenie Laplace'a, przekształcenie Z, transmitancje, oraz stabilność systemów. Opisano również reprezentację analogowych sygnałów okresowych za pomocą szeregów, przekształcenia Fouriera sygnałów analogowych i dyskretnych oraz ich zastosowania i dyskretne przekształcenie Fouriera. Wszystkie zagadnienia zilustrowano starannie wybranymi przykładami, podano różnorodne metody, procedury i techniki obliczeniowe, opatrzono komentarzami umożliwiającymi lepsze zrozumienie omawianych tematów oraz załączono wiele zadań do samodzielnego rozwiązania. Odbiorcy ksi±żki: studenci kierunków elektronika, elektrotechnika i automatyka wyższych uczelni oraz wszyscy zainteresowani poszerzeniem wiadomości z tego zakresu.


 • Tytuł książki: Automatyczne rozpoznawanie mowy - wybrane zagadnienia
  Autor: Ryszard Makowski
  Wydawnictwo: Oficyna Wyd.Politechniki Wrocławskiej
  Data wydania: 2011
  O książce:Problem automatycznego rozpoznawania mowy, czyli rozpoznawania mowy przez urządzenia, intryguje naukowców i projektantów od lat 40. XX w., kiedy to w sprzedaży pojawiły się pierwsze urz±dzenia reagujące na głos. W tym czasie problemem tym zajęły się dwie znacz±ce instytucje naukowe: Bell Telephone Laboratories i Massachusetts Institute of Technology. Pojawienie się w latach 50. XX w. komputerów stworzyło realne szanse na praktyczną realizację idei automatycznego rozpoznawania mowy. Upłynęło jednak sporo czasu zanim w połowie lat 70. ubiegłego wieku, na zamówienie marynarki Stanów Zjednoczonych Ameryki, powstał taki system o nazwie ARPA, który jednak zawiódł pokładane w nim nadzieje. Mniej więcej w tym samym czasie powstała idea zastosowania do rozpoznawania mowy metodologii ukrytych szeregów Markowa, radykalnie zmieniająca efektywność takich systemów. Mimo że od pocz±tków badań dotycz±cych automatycznego rozpoznawania mowy upłynęło kilkadziesiąt lat, i pomimo że problemem zajmują się liczne zespoły badawcze na całym świecie, problem ten nie został definitywnie rozwi±zany. Dostępne systemy automatycznego rozpoznawania mowy wykazują bowiem gorszą skuteczność niż człowiek. Fakt ten zmusza do refleksji i jednocześnie pokazuje, jak bardzo problem ten jest skomplikowany. Należy jednocześnie pamiętać, że mózg człowieka w tej kwestii wykazuje niewiarygodną efektywność. Istnieją jednak rozwi±zania komercyjne, które realizują automatyczne rozpoznawanie mowy w sposób zadowalający, a użytkownicy kupują je i eksploatują. Są to rozwiązania pewnego zamkniętego, mniejszego problemu. Przykładem takim jest urządzenie do obsługi głosem telefonu komórkowego w samochodzie. W krajach takich, jak: Niemcy, Francja czy Wielka Brytania urz±dzenia te zyskały znaczną popularność. W tym przypadku system rozpoznawania mowy służy do nawi±zywania rozmowy, a inne algorytmy umożliwiają prowadzenie jej w czasie jazdy bez odrywania rąk od kierownicy, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo jazdy. Dotychczas nie udało się natomiast opracować skutecznego konwertera mowy na tekst, co niew±tpliwie byłoby cennym rozwiązaniem. Niniejsza ksi±żka została zainspirowana doświadczeniami Autora, wynikającymi z kilkuletniej pracy w niewielkim zespole badawczym, której celem było opracowanie systemu automatycznego rozpoznawania mowy języka polskiego dla firmy THB Bury, producenta urz±dzeń głośnomówiących. Celem książki nie jest jednak prezentacja konkretnego rozwiązania, które jest własnością zamawiającego, ale zaprezentowanie opracowanych i wykorzystywanych metod i algorytmów oraz pokazanie różnorodności możliwych rozwiązań. Książka zawiera wiele odwołań do publikacji naukowych i może być źródłem wiedzy dla potencjalnych projektantów takich systemów. W przekonaniu Autora, ze względu na złożoność zagadnienia, każdy zespół badawczy dochodzi do innego rozwiązania. Wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami jest ograniczona ze względu na znaczną komercyjną wartość gotowych rozwiązań. Aktualny stan badań w tym zakresie jest taki, że nie jest wiadomo jak zbudować system uniwersalnie rozpoznający mowę ze skutecznością porównywalną z umiejętnościami człowieka. Z drugiej jednak strony, stan wiedzy ogólnie dostępnej umożliwia projektowanie mniej wyrafinowanych systemów rozpoznawania mowy, nawet przy zaangażowaniu niewielkich zasobów. Realizacja jednak zaawansowanych systemów rozpoznawania mowy ciągłej dostępna jest jedynie dla dużych zespołów badawczych. Przystępując do realizacji zadania zbudowania systemu realizującego automatyczne rozpoznawania mowy, trzeba mieć świadomość, że w tak złożonym systemie każdy szczegół jest niezwykle istotny, a takich szczegółowych kwestii jest bardzo dużo. Autor pragnie podziękować wielu osobom, które w różny sposób miały wpływ na powstanie tej książki. W szczególnosci pragnę podziękować Profesorowi Janowi Zarzyckiemu za zachętę, zainteresowanie i liczne dyskusje merytoryczne. Równie serdecznie pragnę podziękować Państwu Renacie i Henrykowi Burym, którzy zainicjalizowali prowadzenie przeze mnie badań opisywanych w tej ksiażce oraz wspierali je finansowo. Dziękuję też moim współpracownikom: Marzenie Zagrodnik, Krystianowi Łuszkiewiczowi i Pawłowi Mrówce za wykonanie części eksperymentów badawczych. Serdeczne podziękowania pragnę złożyć również mojej żonie Elżbiecie za pomoc w redagowaniu ksi±żki.


 • Tytuł książki: Elektroniczne systemy nawigacji osobistej dla niewidomych i słabowidz±cych
  Autor: Paweł Strumiłło
  Wydawnictwo: Politechnika Łódzka. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  Data wydania: 2012
  O książce: 
spacer